Herregistratie schoolleider

Ben je geregistreerd als schoolleider in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO)? Dan ga je elke vijf jaar herregistreren. Penta Nova biedt trajecten waarin je aan de slag kan met de professionaliseringsthema’s die vastgesteld zijn door het SRPO. Praktisch door letterlijk de kunst bij elkaar af te kijken, of samen te sparren. Of verdiepend vanuit actuele thema’s.

Je kunt je als schoolleider herregistreren bij het SRPO als je 100 punten hebt behaald. Bij ons kun je per professionaliseringsthema één of meerdere trajecten volgen voor de herregistratie als schoolleider. De trajecten zijn door het SRPO gecertificeerd. 

Trajecten herregistratie schoolleider

Kunst afkijken: schaduwen op elkaars scholen 

SRPO thema: Persoonlijk Leiderschap
Herregistratiewaarde: 60 punten

Heb je zin om ánders te leren, puur vanuit de praktijk? Waarderend, uitdagend en erg interessant? In dit traject ga je als schoolleiders in een vast koppel bij elkaar schaduwen, door te bekijken wat je de ander op een 'gewone' werkdag ziet doen. De ander werkt simpelweg door: op het plein, bij de koffie, in gesprek met ouders of leerkrachten. Dáár gebeurt het. 

Meer informatie over dit traject

Persoonlijk leiderschap en verandermanagement

Herregistratiewaarde: 100 punten

Dit herregistratietraject voor leidinggevenden focust op twee hoofdthema’s: persoonlijk leiderschap en het managen van verandering. Daarbij werken we volgens het zogenaamde 3K-model. Dat houdt in dat leren tot stand komt op drie niveaus: kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Dit traject koppelt reflectie en literatuur aan de praktijk van jouw eigen werkveld, waarbij ‘do-to-learn’ centraal staat.

Meer informatie over dit traject

Human Resource Management in het onderwijs

SRPO Thema: HRM
Herregistratiewaarde: 50 punten

Op basis van het AMO-model, dat in HRM staat voor Ability, Motivation en Opportunity, ga je aan de slag met thema’s als teamsamenstelling, professionalisering, werving en selectie, eigenaarschap en het aansturen van professionals. Dat leidt tot een antwoord op de vraag: hoe creëer ik goed werkgeverschap in samenhang binnen mijn school? We maken gebruik van relevante literatuur en bekijken perspectieven buiten de school ter inspiratie. 

Meer informatie over dit traject

Leidinggeven aan een IKC 

SRPO Thema: Regie en strategie
Herregistratiewaarde: 50 punten

De samenwerking tussen school en kinderopvang biedt mooie kansen om kinderen in bevlogenheid te laten leren. Hoe ontwerp je als schoolleider-IKC een gezamenlijke visie die de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spelen en leren stimuleert? Hoe organiseer je samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners? Je leert tijdens dit traject hoe je daar leiding aan geeft.

Meer informatie over dit traject

Achteraf waarderen van informeel leren

SRPO Thema: je kiest een of meer thema's uit het SRPO
Herregistratiewaarde: 10-50 punten, afhankelijk het aantal gekozen thema’s en het niveau van reflecteren.

Als ervaren schoolleider kun je veel leren van je eigen handelen. In de herregistratiemodule Achteraf waarderen van informeel leren bouw je een portfolio op rond een of meer thema’s.

Meer informatie over dit traject

Leidinggeven aan toekomstgericht onderwijs 

SRPO Thema: Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
Herregistratiewaarde: 40 punten

Hoe stuur je mensen en processen aan, als er zoveel tegelijk verandert? Vraagstukken rondom lerarentekort en gelijke kansen spelen een grote rol en hebben daarmee ook direct invloed op het onderwijs. Maar ook duurzaamheid, inclusie, technologische of strategische ontwikkelingen op bestuursniveau vragen steeds meer van jou als schoolleider. Hoe stuur jij op voortdurende innovatie? Hoe versterk je de flexibiliteit van leerkrachten?

Meer informatie over dit traject

Vakkring Intervisie 

SRPO thema: Persoonlijk Leiderschap 
Herregistratiewaarde: 50 punten

Wil je sparren met collega's. Vertrouwelijk en diepgaand leren met elkaar vanuit een waarderende,  krachtgerichte aanpak. In dit traject ga je zes keer een dagdeel met elkaar aan de slag om dilemma's uit elkaars praktijk te onderzoeken. Welke van jouw kwaliteiten herkent je team? Wat zet je in op lastige momenten? Waarin kan je elkaars voorbeeld zijn? Intervisie met energie!

Meer informatie over dit traject

Strategische bedrijfsvoering en beleidsrijk begroten

SRPO thema: Bedrijfsvoering
Herregistratiewaarde: 40 punten

Vind je het soms moeilijk om je weg te vinden in de bedrijfsvoering van jouw organisatie? Zou je graag beleidsrijk begroten, maar vind je dat nog lastig vorm te geven? Dan kan dit traject je helpen om jouw rol in dit proces actief te pakken. Je leert de belangrijkste kengetallen kennen. Je krijgt inzicht in de werking van het bekostigingsstelsel. Je leert je beleidsvoornemens te vertalen naar de financiële consequenties en je gaat aan de hand van je eigen praktijk de 'ruimte' ontdekken in de toedeling van baten en lasten. Zo leer je beleidsrijk vormgeven aan de Planning &Control cyclus. 

Meer informatie over dit traject

Waardengericht leiderschap in de praktijk 

Herregistratiewaarde: 60 punten

Als schoolleider en bestuurder is het sterk als je weet wat je eigen waarden en drijfveren zijn. Je draagt ze uit in je handelen en ze komen terug in je visie op onderwijs. Het is daarnaast belangrijk om de waarden van collega’s en die van de schoolorganisatie te kennen. Waarden kunnen botsen en leiden tot miscommunicatie, terwijl waarden die op elkaar zijn afgestemd leiden tot beter begrip en tot versnelling in veranderingen. Waarden worden werkelijkheid, dankzij de woorden die we eraan geven en door het handelen in de praktijk. De directe omgeving van de school (zoals ouders) en ontwikkelingen in de samenleving hebben hierop hun invloed.

Door als schoolleider of bestuurder bewust te zijn van de waarden in jezelf en om je heen, kan je handelen in samenhang tussen de verschillende lagen. Je toont als schoolleider en bestuurder waardengericht leiderschap door afstemming tussen de lagen te bevorderen. Zo ontstaan diepere dialogen over goed onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met Wouter Schenke

Meer informatie over dit traject

Leiding geven aan opleidingsscholen

SRPO thema’s: Leiding geven aan leren en Professionele leergemeenschappen
Herregistratiewaarde: 50 punten

De school is een vanzelfsprekende partner in werkplekleren geworden; stagiaires, collega’s die een masteropleiding doen, specialisten in je school. Dat biedt kansen voor kwaliteit. Hoe versterk  jij als schoolleider dat kennis binnen en buiten de school verbonden wordt aan ervaring in de klas? Hoe houdt je leerkrachten vast in een aantrekkelijke, professionele leeromgeving? Kenniscreatie wil iedereen, hier leer je hoe je dat als leider versterkt en borgt.  

Meer informatie over dit traject

Herregistreren: individueel of met je hele bestuur

Individueel herregistreren

Wil je je individueel laten herregistreren? Dan kun je  meedoen aan een open groep, doorgaans in Utrecht. Samen met vakgenoten uit het hele land vergroot je jouw netwerk en kun je profiteren van de praktijken binnen andere schoolbesturen. Soms eenvoudig door het bekijken van gemeenschappelijke documenten als bijvoorbeeld een werkverdelingsplan. De kunst afkijken en met elkaar bouwen aan de beste versie van jouw school.

Met collega’s herregistreren

Bij Penta Nova zien we alle lagen binnen een organisatie en het netwerk daaromheen als een vanzelfsprekend kader. Daarom ontwikkelen we graag samen met een bestuur een aanbod op maat voor alle leidinggevenden en stafmedewerkers samen. Dus samen leren op een manier de kracht van de organisatie als geheel vergroot én de praktijk op scholen zelf versterkt. Samen ontwikkelen om elkaars kracht beter te leren kennen en te benutten. Dat doen we vanuit kennis en dialoog, vanuit thema’s uit de gekozen strategische koers. 
 

Over Penta Nova

Werken aan je vak, altijd gericht op kwaliteit op de werkvloer. Dat doen we bij Penta Nova met ervaren docenten/schoolleiders uit de opleidingen en ervaren professionals uit het werkveld. In bijeenkomsten staat de dialoog centraal, gesprekken die kennis aan de praktijk verbinden en die we koppelen aan actuele kennis en inzichten. We werken vanuit onze kernwaarden persoonlijk en gedreven graag ontwikkelingsgericht. We benutten doorlopende feedback en ronden af met werkvormen en opdrachten die energie geven. Altijd gericht op een praktische opbrengst voor de school.