Om officieel schoolleider te kunnen worden moet je beschikken over aantoonbare basiskwalificaties en geregistreerd zijn in het verplichte beroepsregister voor schoolleiders.

Schoolleidersregister

Sinds 2013 moeten schoolleiders worden geregistreerd in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Schoolleiders kunnen op twee verschillende manieren aantonen dat zij beschikken over de basiskwalificaties die van hen verwacht mogen worden. Zij kunnen dit aangeven in het register:
1. op basis van een afgeronde schoolleidersopleiding die voldoet aan de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po (ter beoordeling van de commissie certificering van het Schoolleidersregister PO) of na een relevante, afgeronde masteropleiding.
2. na een positief afgerond toetsend assessment. De commissie certificering beoordeelt of het assessment in voldoende mate vaststelt of schoolleiders aan de beroepstandaard voldoen.

Registratie aanvragen

Schoolleiders die hun dienstverband hebben ingevoerd evenals de kwalificaties waarmee ze aantonen dat ze voldoen aan de registratiecriteria, kunnen in het Schoolleidersregister de registratie aanvragen. De commissie registratie beoordeelt de aanvraag.

Opleidingen

Schoolleiders moeten in het Schoolleidersregister kunnen aangeven welke opleidingen zij hebben gevolgd om te voldoen aan de registratiecriteria. Schoolleidersopleidingen waarmee schoolleiders zich kunnen laten registreren, moeten gebaseerd zijn op de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Een relevante, afgeronde opleiding houdt in:

  • voor directeuren een opleiding van minimaal 30 ECTS van het type ‘vakbekwaam’ of ‘leidinggeven 2’
  • voor adjunct-directeuren een opleiding van minimaal 15 ECTS bedoeld van het type ‘basisbekwaam’ of ‘leidinggeven 1’

De opleidingen van Penta Nova zijn allemaal gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard voor de schoolleiders en voldoen aan de eisen van werkplekleren en studiebelasting. Ze zijn ook officieel geregistreerd in het register als erkende opleiding.

Interesse? Kijk dan bij:

Bekostiging

Het leiderschap in de school is essentieel voor de kwaliteit van de school en de uiteindelijke leerlingresultaten. Professionalisering is daarom een van de speerpunten van het beleid van het ministerie van OCW de komende jaren. Dit beleid is gericht op de leraren en de schoolleiders.

  • Voor leraren staat de Lerarenbeurs ter beschikking om een masteropleiding te volgen.
  • Voor schoolleiders is per jaar een bedrag van € 2.000,- beschikbaar voor scholing en bijscholing (zie regeling Prestatiebox).

De vijf basiscompetenties van de schoolleider primair onderwijs


1      Visie-gestuurd werken
De schoolleider geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs en draagt deze visie uit teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren.

2     In relatie staan tot de omgeving
De schoolleider anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving en beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap, teneinde onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. Onder omgeving verstaan we bestuur, weten regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante organisaties.

3    Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid
De schoolleider geeft in dialoog met medewerkers vorm aan organisatiekenmerken vanuit kennis van hun onderlinge samenhang en met het oog op het optimaliseren van de leerlingenresultaten in een brede context. Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten.

4     Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus
De schoolleider hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, leren van leraren en onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde de school- en onderwijsontwikkeling te bevorderen. Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek bevorderen zijn transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.

5     Hogere orde denken
De schoolleider analyseert zaken diepgaand op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen, en brengt ze in verband met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen.