Symposium Penta Nova ‘Leiderschap in waardengericht werken in het onderwijs’

wouter schenke lectorale rede

Op woensdag 5 april 2023 houdt lector Wouter Schenke zijn lectorale rede. Daaromheen is een symposium opgezet met workshops. Locatie: Johannes Fontanus College te Barneveld.

Het symposium staat open voor schoolleiders en bestuurders in po, vo en mbo; studenten en alumni van Penta Nova; opleiders en medewerkers van hogescholen; onderzoekers; beleidsmedewerkers, leraren en andere geïnteresseerden. Meld je aan en/of lees hieronder meer over het programma van dit symposium. 

Meld je aan voor het symposiumProgramma

14.30 uur          Inloop
15.00 uur          Workshops: hoe werk je waardengericht in jouw organisatie? (Lees hieronder meer)
16.30 uur          Lectorale rede Wouter Schenke (Lees hieronder meer)
17.30 uur          Borrel
 

Lectorale rede Wouter Schenke

‘Ik vind het belangrijk dat we meer oog voor elkaar hebben; waardengericht werken draagt daaraan bij. Ik vind het mooi om aan de lectorale rede te schrijven, ik put daarbij uit gesprekken met collega’s en schoolleiders en uit andere bronnen.’, zo licht lector Wouter Schenke toe.

Het uitdragen van waarden en visieontwikkeling behoren tot de kern van leiderschap. Waarden raken op persoonlijk vlak de bron van wat we belangrijk vinden. Als je met elkaar samenwerkt en elkaars waarden daarbij onder woorden brengt, kom je tot gedeelde waarden. Tijdens de lectorale rede op 5 april kom je meer te weten over: Hoe versterk je samenwerking en leren van elkaar in een professionele leercultuur? Waar sta je voor in het onderwijs en in welke richting beweegt de organisatie? Hoe creëer je impact met waardengericht werken?

Workshops

De aanwezigen kiezen bij binnenkomst welke workshop ze volgen. Er is keuze uit:

 • Goed leren botsen? In gesprek over de waarde(n) van het burgerschapsonderwijs
  Lectoraatsleden Henriëtte Hoogenkamp en Govert-Jan de Vrieze

Scholen zijn sinds 2021 verplicht om burgerschap en sociale cohesie actief te bevorderen. Maar hoe geef je dat vorm in een tijd waarin veel meningen botsen? Hoe kun je als schoolleider stimuleren dat het team ermee aan de slag wil en kan, zonder moeilijke gesprekken uit de weg te gaan? 

In deze workshop onderzoeken we of het waardengerichte gesprek in het kader van burgerschapsonderwijs verbindend kan werken, zowel tussen leerlingen als tussen teamleden. Anders gezegd, helpt het waardengerichte gesprek ons om goed te leren botsen?

 • Is stilstaan bij waarden nodig om vooruit te gaan?
  Lector Wouter Schenke, Oberon-onderzoeker Leonie Middelbeek en docent Kees Verbeek

Een verandering doorvoeren in school is niet altijd gemakkelijk; sommige collega’s zullen zich afvragen waar de aanpassingen voor nodig zijn, terwijl anderen juist enthousiast zijn. Op Jacobus Fruytier Scholengemeenschap is een jaar lang een verandering grondig onder de loep genomen: de herinrichting van keuzewerktijd. Tijdens keuzewerktijd gingen veel leerlingen voorheen niet vanuit zichzelf aan de slag, terwijl dat wel de insteek was. De docenten zijn gaan stilstaan bij de belangrijkste kernwoorden en onderliggende waarden. Kregen ze daardoor een gedeeld beeld van keuzewerktijd? Docent Kees Verbeek en twee collega’s waren de kartrekkers van dit veranderproces. Ze gaan tijdens de workshop in gesprek met Wouter Schenke en Leonie Middelbeek.

 • Welke plek hebben waarden in het spreiden van leiderschap?
  Lectoraatsleden Judith Amels en Kees van der Vloed

Gespreid leiderschap hangt positief samen met het realiseren van onderwijskundige veranderingen, mede omdat spreiden van leiderschap bijdraagt aan samenwerken. Om te kunnen samenwerken én om gespreid leiderschap te laten inbedden in de organisatie is er een leercultuur nodig waarin ieder teamlid leiderschapsvaardigheden kan ontwikkelen zoals rekening houden met andere meningen, luisteren, afwegen en prioriteren, collega’s betrekken in het proces van onderwijsverbetering en besluitvorming of aanvullende expertise van andere leraren benutten. Gedeelde opvattingen en ambities ondersteunen zo’n leercultuur, en om dat te bereiken is het nodig om persoonlijke waarden in het team te delen en af te stemmen. De vraag waar we in deze workshop mee aan de slag gaan is welke plek waarden hebben en krijgen in het spreiden van leiderschap.

 • Welke waarden doen ertoe in een professionele leercultuur?
  Lectoraatsleden Anoeska van den Noort en Sieds Elze Sennema

Een professionele leercultuur is van belang omdat scholen die zo’n cultuur hebben goed presteren. Deze cultuur wordt gekenmerkt door een duidelijke visie, hoge verwachtingen, een gerichtheid op leren en ontwikkelen en een motiverend en ondersteunend klimaat. In een professionele leercultuur is samenwerken een belangrijk aspect. Maar om tot diepgaand samenwerken te komen, is zicht op onderliggende individuele en collectieve waarden nodig. In deze workshop gaan we in gesprek over de waarden van de organisatie waar je werkt. Zijn deze organisatiewaarden altijd helpend? Welke waarden doen er eigenlijk toe in een professionele leercultuur?

 • Welke waarden bepalen het ‘hitteschild’ van de schoolleider?
  Lectoraatsleden Marcel van Rijt en Gerbrand Kloppenburg 

In het spreken over en met schoolleiders komt naar voren dat ze een ‘buffer’ of een ‘hitteschild’ moeten zijn voor het team of de school. Dat is nodig om de afgesproken koers richting de stip op de horizon goed voor ogen te kunnen houden. De schoolleider moet de “context managen” en de docenten “beschermen tegen ongewenste invloeden van buiten” (lees: maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsvoornemens van overheden en wensen van besturen, mogelijk gestuurd door subsidies en/of andere prikkels). In deze workshop werken we aan verheldering van waarden van de schoolleider die van belang (kunnen) zijn in het proces van decision making om een buffer te kunnen zijn. En het gesprek over òf de schoolleider wel die buffer moet willen zijn…

 • Welke waarden hebben (on)bewust grote invloed op jouw leiderschap?
  Lectoraatsleden Annemieke Epema en Heleen den Herder

Jouw waarden spelen een belangrijke rol in je leiderschap. Bewust en onbewust sturen ze jouw handelen en de keuzen die je maakt. Welke waarden spelen een rol in jouw leven en hoe werkt dat door in jouw leiderschap? In deze workshop maken we een persoonlijke ontdekkingstocht. Hierin word je je meer bewust van de impact van jouw waarden op jouw handelen.

Meld je aan voor het symposium

Lukt het niet om je aan te melden? Neem dan contact op met Penta Nova via dit contactformulier