Organisatie » Samos

SAMOS is een onderscheidend kwaliteitsmerk. Opleiders die lid zijn van SAMOS voldoen aan de schoolleiderregistratie-eisen en richten zich op de kwaliteitsbevordering en de kwaliteitsborging van de opleidingen. Kortom: toekomstgericht en geregistreerd leiderschap. Penta Nova is lid van SAMOS.

De kernwaarden van SAMOS zijn: verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Bij SAMOS-partners staat centraal:

  • Hart voor het onderwijs
  • Vakmanschap op het terrein van leiderschap en leiderschapsontwikkeling
  • Leren, van, met en door elkaar

Verbinding
De opleidingsinstituten verbonden aan  hogescholen, als leden van SAMOS, hebben hun krachten en ervaring gebundeld. Ze bevorderen en bewaken actief de kwaliteit van de opleidingen. De vraag naar leiders in het onderwijs neemt toe door de forse uitstroom van zittende leidinggevenden. De behoefte aan kwalitatieve opleidingstrajecten die samenhangend en op de doelgroep afgestemd zijn, neemt toe. SAMOS komt tegemoet aan de toenemende vraag uit het veld.

Verantwoordelijkheid
Vanuit gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid zijn intensieve contacten met ‘stakeholders’ op landelijk niveau van belang. SAMOS doet dat als platform met als legitimering haar kennis en ervaring op het terrein van opleiden, leiderschap en leiderschapsontwikkeling en het beroepenveld. Ook zet SAMOS kennis in die voortkomt uit onderzoek, landelijk en internationaal,  zoals uitgevoerd door wetenschappelijke instituties.

Vakmanschap
De formele eisen die gesteld worden aan scholen nemen de komende jaren toe. Om aan de eisen te voldoen, in een complexe dynamische omgeving, is de kwaliteit van de sturing in complexiteit een belangrijke indicator voor succesvol toekomstgericht leiderschap. Ervaren en goed opgeleide leiders in het onderwijs leveren daaraan een belangrijke bijdrage.

Missie SAMOS
SAMOS: opleidingen met visie voor de geregistreerde schoolleider van nu en morgen: niet gemakkelijk wel beter!

SAMOS (Samenwerkende Opleidingen voor Schoolleiders) is het samenwerkingsverband van opleidingen – verbonden aan een hogeschool of universiteit - voor leidinggevenden in het onderwijs PO,VO,MBO). We bieden opleidingen voor de leidinggevenden van nu en morgen. Naast een kwaliteitsmerk is SAMOS een actieve belangengroep die zich bezig houdt met de lobby voor kwalitatief hoge opleidingen voor leidinggevenden in het onderwijs. SAMOS staat voor goed opgeleide leidinggevenden die optimaal functioneren in de scholen. Kortom: toekomstgericht en geregistreerd leiderschap.

Werkterrein
SAMOS positioneert zich als een onderscheidend kwaliteitsmerk. Onze opleidingen voldoen aan de registratie-eisen en onze leden richten zich - in de onderlinge samenwerking - op de kwaliteit, de kwaliteitsbevordering en de kwaliteitsborging van de opleidingen. Zij doen dit onder andere door het houden van peer reviews. Onze leden stemmen onderling af over de kwaliteit en de omvang van de opleidingen. Zij erkennen elkaars opleidingen, zodat cursisten drempelloos kunnen overstappen.

De SAMOS-partners gaan met elkaar de verbinding aan en nemen de verantwoordelijkheid voor goed opgeleide leidinggevenden om de vooruitgang van het onderwijs en daarmee betere leerlingresultaten te realiseren. Zo draagt SAMOS bij aan de maatschappelijke behoefte aan herkenbare kwaliteit van opleidingen voor leidinggevenden.

Bestaansrecht
In een zich ontwikkelende, complexe en dynamische omgeving is SAMOS aanspreekpunt voor belanghebbenden en stakeholders in het onderwijsveld, onderwijsorganisaties en overheid. Voor (toekomstige) leidinggevenden is SAMOS het kwaliteitsmerk voor opleidingen. SAMOS is het gezicht van de schoolleiders opleidingen in Nederland en speelt een actieve rol binnen de bestaande infrastructuur.

Waarden en overtuigingen
Verbinding, verantwoordelijkheid en vooruitgang. Dat zijn de centrale waarden waar SAMOS voor staat. Bij de SAMOS-partners staat centraal: vakmanschap op het terrein van leiderschap en leiderschapsontwikkeling, marktsensitiviteit, kwaliteitsbewustzijn, hart voor het onderwijs en ontwikkeling van professionals en leerlingen.

Intenties en ambities
We willen dat SAMOS-opleidingen voor schoolleiders gekend en erkend worden als de kwalitatief beste opleidingen en dat SAMOS als organisatie het eerste aanspreekpunt is voor de stakeholders van opleidingen voor schoolleiders. Ook levert SAMOS een bijdrage aan het (praktijk)gericht onderzoek op het gebied van schoolleiderschap.