Organisatie » Lectoraat

Vanuit het lectoraat willen wij de ontwikkeling en verbetering van leiderschap in het onderwijs bevorderen. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van waarden in het leiderschap. Het begrip waarden wordt daarbij breed geïnterpreteerd. Waarden hebben betrekking op betekenisgeving, op ideeën over wat goed en slecht is en hoe je daar als onderwijsprofessional of onderwijsorganisatie vorm aan kunt geven. Naast interne en externe onderzoeksdata zijn waarden een belangrijke bron om richting te geven aan besluitvorming en acties. 

Het onderzoek naar waardegericht leiderschap wordt verricht vanuit een kenniskring, in samenwerking met scholen. De onderzoekers in de kenniskring zijn afkomstig uit de verschillende hogescholen van Penta Nova en uit het primair en voortgezet onderwijs (schoolleiders en bestuurders). De kenniskring is per september 2018 gestart. In deze beginperiode richten wij ons op begripsverheldering en het uitwerken van een helder referentiekader. De resultaten hiervan plaatsen wij binnenkort op deze website. Vanuit het richtinggevend kader zullen verschillende onderzoeken worden opgezet in diverse onderwijssectoren.

Met ons onderzoek willen we schoolleiders po, vo en mbo ondersteunen bij het ontwikkelen en verder vormgeven van waardegericht leiderschap. Bij het omgaan met hedendaagse praktijkvraagstukken en dilemma’s spelen waarden een belangrijke rol. Voorbeelden van dergelijke praktijkvragen zijn: hoe draag ik als schoolleider bij aan verbinding in een context van diversiteit, hoe ga ik om met conflicterende waarden in mijn organisatie, hoe breng ik balans tussen het belang van de organisatie en het belang van het individu, hoe ga ik om met aan botsende waarden van leerlingen, ouders en leraren, hoe geven we vorm aan een waardegerichte dialoog als wegkijken geen optie meer is?

Het lectoraat wil een centrum zijn voor schoolleiders waar door middel van (praktijk)onderzoek kennis wordt gecreëerd, waar kennis wordt verspreid, en waar deling van kennis en ervaringen plaatsvindt. Daarnaast levert het lectoraat een bijdrage aan het ontwikkelen van de opleidingen van Penta Nova, in het bijzonder aan de Master Educational Leadership.


Lector

Dr. Inge Andersen is lector ‘waardegericht leiderschap’. Zij is eveneens academic director van de master Educational Leadership. Eerder werkte ze als onderzoeker, opleider en adviseur bij diverse organisaties. Samen met dr. Meta Krüger heeft ze het beroepsprofiel ontwikkeld voor het schoolleidersregister. In 1996 promoveerde ze op Teacher isolation in primary schools


Associate lector

Dr. Lisette Uiterwijk is als associate lector verbonden aan het lectoraat en is tevens opleidingscoördinator van de master Educational Leadership. Daarnaast is zij senior onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijscentrum en kennismakelaar bij de NRO Kennisrotonde, het online loket voor beantwoording van vragen uit het onderwijs naar kennis uit onderzoek. In 2017 promoveerde zij op het onderwerp Onderzoeksmatig leiden en leren in het basisonderwijs.

 

Onderzoekers kenniskring

Jarla Geerts, Hogeschool Leiden
Ria de Gooijer, Hogeschool Inholland
Serge van de Heg, Johannes Fontanus College in Barneveld
Heleen den Herder-Bakker, Christelijke Hogeschool Ede
Henriëtte Hoogenkamp, Marnix Academie in Utrecht
Gerbrand Kloppenburg, Hogeschool Viaa in Zwolle
Gerlo Teunis, Stichting PCO Noord Twente
Kees van der Vloed, Driestar Hogeschool in Gouda

 

Publicaties

Een handleiding voor waardegericht leiderschap
In het lectoraat Leidinggeven in het onderwijs van Penta Nova is een vooronderzoek gedaan naar wat schoolleiders onder waardegericht leiderschap verstaan. Dat de ideeën hierover nogal uiteen lopen komt naar voren in het artikel dat Henriëtte Hoogenkamp en Lisette Uiterwijk hierover schreven in BSM (Basisschoolmanagement). Lees hier het artikel.

Waardegericht leiderschap hoezo?
Dit artikel gaat over een verkennend onderzoek dat leden van het lectoraat hebben uitgevoerd onder leidinggevenden in verschillende sectoren van het onderwijs. Zij onderzochten welke vraagstukken leven onder schoolleiders, wat de link is met waardegericht leiderschap en welke richting het onderzoek van het lectoraat op zou moeten gaan volgens deze schoolleiders. Lees hier het artikel.

Waardegericht leiderschap
In dit artikel wordt gesteld dat de tijd vraagt om een ander leiderschap dat stil staat bij waar mensen belang aan hechten. Doordachte keuzes vragen om stilstaan bij het ‘waartoe’en het bespreekbaar maken van vraagstukken en onderliggende waarden. Lees hier het artikel.

Nieuws

Meer nieuws

Kennismaking op de stageschool: ijkpunt van waarden

20 april 2020

Geschreven door Ria de Gooijer

De afspraak voor de kennismaking op de stageschool staat al weken gepland. Bij aankomst op de school blijkt de afspraak plotseling niet door te gaan. De schoolopleider vertelt de stagiaire dat het uiten van een geloofsovertuiging door middel van een hoofddoekje op deze school niet is toegestaan. Teleurgesteld gaat de studente terug naar de pabo. Wat betekent deze afwijzing voor de individuele student? Wat betekent deze keus voor leerlingen op de school die opgevoed worden in dezelfde religieuze context als de stagiaire? Hoe had deze situatie voorkomen kunnen worden? Hoe kunnen lerarenopleidingen en werkveld samen werken aan het opleiden van goede leerkrachten en daarin rekening houden met waarden waar ze in hun organisaties dagelijks vorm aan geven?

Lees Meer

Waarden betekenisvol maken met leerlingen: zo kan het!

16 december 2019

Een VO-bestuur heeft waarden geformuleerd, samen met alle betrokkenen bij de organisatie. Waarden die bedoeld zijn om richting te geven: samenwerken, betrekken, motiveren en het verschil maken. Twee jaar na de invoering wil het bestuur weten hoe die waarden nu leven in de scholen. Maar hoe is dat te onderzoeken? Een enquête?

Lees Meer