Organisatie » Identiteit
Penta Nova is het samenwerkingsverband van zes hogescholen, die hun professionele krachten bundelen om leiderschap in het onderwijs breed te ondersteunen en verder te ontwikkelen. De doelgroep van de opleidingen van Penta Nova zijn professionals die werken in het basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De zes hogescholen van Penta Nova maken werk van hun identiteit. Dat vindt zijn weerslag in de verschillende curricula van de Penta Nova-opleidingen.
 
Christelijke identiteit
De identiteit en het imago van basisscholen zijn aspecten die zwaar meewegen als ouders een school kiezen voor hun kinderen. De doorvertaling van de christelijke identiteit in diverse onderdelen van de school is een bijzondere competentie, waaraan we aandacht schenken in het curriculum. Waarden en normen die voortvloeien uit de christelijke levensovertuiging worden herkenbaar verwerkt in het curriculum en daarop wordt gereflecteerd door de deelnemers van de opleiding. Met name de waarden zijn drijvende krachten, waarop de school de identiteit opbouwt en verwerkt. Ook leiderschap wordt vanuit waarden vormgegeven.
 
Diversiteit
Omdat scholen een ruime diversiteit kennen op het terrein van de vormgeving en inhouden van christelijk onderwijs kunnen de deelnemers aan de opleidingen van Penta Nova ook een keuze maken voor een begeleider, die goed bij hun persoonlijk idee over christelijk onderwijs past. Je mag er op rekenen dat de organisatie van de opleiding alle gelegenheid biedt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de zienswijze van de student en de school. Vanuit de identiteit wordt werk gemaakt van de doorvertaling in de schoolorganisatie. In de verschillende curricula komen onderwerpen als identiteit, moreel leiderschap en waardengedreven leiderschap naar voren.
 
De zes hogescholen die samenwerken als Penta Nova zijn:
Christelijke Hogeschool Ede
Driestar Hogeschool in Gouda
Hogeschool Inholland (meerdere leslocaties)
Hogeschool Leiden
Marnix Academie in Utrecht
Hogeschool Viaa in Zwolle