Opleidingen » Bekostiging

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen niet meer in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden voor compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 500,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000,-  betaal je netto € 1.370,- (als je in de belastingschijf van 42% valt).

Regeling prestatiebox

Om de ambities uit het bestuursakkoord kracht bij te zetten, ontvangen schoolbesturen tot en met 2020 naast de reguliere lumpsumbekostiging ook geld via de zogenoemde prestatiebox. 

Het extra geld voor scholing schoolleiders waarover cao-afspraken zijn vastgesteld, valt niet onder de prestatiebox. Deze bedragen worden aan het lumpsumbudget van schoolbesturen toegekend, via een ophoging van de directietoeslag. De scholen kunnen, afhankelijk van de specifieke situatie, zelf kiezen hoe zij het geld het meest effectief kunnen inzetten, al dan niet in samenwerking met andere scholen in de regio. De prestatiebox voorkomt op die manier onnodige bureaucratie.

Bedrag per leerling en een bedrag per school
Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders. Het schoolbestuur ontvangt via de prestatiebox een apart budget per leerling en daarbovenop een bedrag per school.

Meerjarig perspectief prestatiebox
Schoolbesturen maken, zoals afgesproken is in het bestuursakkoord met de PO-Raad, een strategisch meerjarenplan. Ook de prestatiebox kent een meerjarig karakter. Omdat het hier een raming betreft, geldt hiervoor het begrotingsvoorbehoud. Er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan deze raming. Daarnaast variëren de bedragen door ontwikkelingen in leerlingaantallen en het aantal scholen. Het bedrag per leerling en het bedrag per school zijn in de tabel weergegeven per onderwijssoort. Dit heeft te maken met het feit dat er in het (voorgezet) speciaal onderwijs minder leerlingen per leerkracht zijn. Het bedrag per leerling en het bedrag per school voor de duur van het bestuursakkoord zijn dus indicatief.

Lees meer bij DUO over reguliere bekostiging basisonderwijs

 

Schoolleiderstegemoetkoming

Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49,- per uur voor het basisonderwijs en € 53,- per uur voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Lees meer bij DUO over schoolleiderstegemoetkoming