Opleidingen » Middenmanagement PO » Inhoud opleiding

Middenmanagement

Lees meer over de opleiding Middenmanagement PO

Middenmanagers nemen een centrale positie in tussen meerdere actoren. In de basisschool zijn de voornaamste actoren de kinderen en hun ouders, de leerkrachten, de directie en andere middenmanagers. De middenmanager opereert hiertussen en onderhoudt relaties met hen. Het doel van deze relaties is het bouwen aan en versterken van goed onderwijs: de kerntaak van de school. De middenmanager heeft vier belangrijke verbintenissen: verbintenissen met kinderen en hun ouders, de directie, leerkrachten en andere middenmanagers. De modulen van de opleiding middenmanagement gaan in op de vier verbintenissen van de middenmanager.

Inhoud

De opleiding Middenmanagement is gebaseerd op de nieuwe NSA beroepsstandaard van 2012. Voor de opleiding Middenmanagement is een keuze gemaakt voor de competenties die vooral van toepassing zijn voor middenmanagers. De opleiding Middenmanagement is een praktische opleiding, waarin de instrumentele vaardigheden van de middenmanager centraal staan. De opleiding kent twee doorlopende leerlijnen:
- de thematische lijn; waarin de inhoud van de opleiding wordt vormgegeven
- de persoonlijke lijn; waarin de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal staat.

De opleiding Middenmanagement is opgebouwd uit drie modules:

Module 1 Visie op onderwijs en leiderschap
Deze module heeft als centraal onderwerp: Visie op leiderschap, visie op onderwijs en de relatie tussen beide visies.
Visie op leiderschap:
In deze module gaat het over de verschillende opvattingen over leiderschap in de school, Wat zijn de opvattingen van leiderschap van de cursist? Welke gangbare concepten over leiderschap in de school zijn er? Wat zijn de kenmerken van goed leiderschap? Welke leiderschapsstrategieën en leiderschapsstijlen zijn er en hoe moet je deze inzetten.
Visie op onderwijs:
In dit deel van de module gaat het over de persoonlijke visie op onderwijs van de middenmanager in relatie tot de visie van de school en van de collega’s in de school.

Module 2 Communicatie in praktijk
De effectiviteit van een leidinggevende wordt in hoge mate bepaald door het vermogen om te communiceren. Begrijpen en begrepen worden blijkt een kunst in vrijwel elke organisatie. Het helder maken van belangen, verwachtingen en procedures kan ruis en conflicten voorkomen.
Deze module bevat zowel kennis als vaardigheidstraining op de volgende gebieden
• Voeren van tweegesprekken
• Leiding geven aan een vergadering
• Inzicht in groepsprocessen
• Persoonlijke stijl van communicatie in relatie tot leidinggeven.

Module 3 Schoolorganisatie en cultuur
Centrale onderwerpen in deze module zijn structuur en cultuur van een schoolorganisatie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Factoren die de cultuur beïnvloeden
• Organisatieontwikkeling
• Kwaliteitszorg
• Management van projecten
• Financiën

Didactisch ontwerp opleiding Middenmanagement
De didactiek van de opleiding Middenmanagement is gebaseerd op een sociaal-constructivistische definitie van leren. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a) leren is een sociaal proces, waarin lerenden door middel van dialoog en interactie samen kennis creëren;
b) leren is betekenisvol, lerenden doen dit door aan concrete ervaringen betekenis te verlenen of bestaande betekenissen te herstructureren;
c) het leerproces verloopt in zekere mate zelfsturend, de lerenden zijn actief en zelfregulerend.

In de opleiding Middenmanagement wordt bovenstaande didactiek vertaald in de volgende ontwerpprincipes, gegroepeerd naar bovengenoemde uitgangspunten:

Leren is een sociaal proces
1. Collectief leren; leren van en met elkaar

Betekenis verlenen
2. Integratie van kennis
De wisselwerking tussen en de integratie van de verschillende soorten kennis vormt een belangrijk uitgangspunt van de didactiek van deze opleiding.
3. Relevantie en inbedding
De  (instrumentele) leervragen van de cursist vanuit zijn eigen werksituatie zijn relevant en geven betekenis aan de opleiding, maar ook de opleiding stelt eisen aan de werkplek.
4. Complexiteit
In de opleiding Middenmanagement staan de basisvaardigheden en de basiskennis centraal.

Zelfsturing
5. Evidence based learning
De middenmanager ontwikkelt tijdens de opleiding een onderzoekende houding, met name door het ontwikkelen van reflectievaardigheden.
6. Activerende didactiek
In de opleiding Middenmanagement worden werkvormen toegepast die een aanzienlijke inbreng van studenten vragen.
7. Zelfsturing
In de opleiding Middenmanagement is er vooral sprake van een docentgestuurd programma. De zelfsturing van de cursist ligt vooral op het vlak van het verwerken van de opdrachten in de praktijk.

Registratie
De opleiding Middenmanagement is officieel geregistreerd als registeropleiding. Deelnemers die de opleiding positief afsluiten worden opgenomen in het Abituriënten-register en ontvangen een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Zie www.cpion.nl.

Kan ik voor Middenmanagement de lerarenbeurs aanvragen?
De opleiding Middenmanagement is een korte opleiding en deze valt niet meer onder de regeling van de lerarenbeurs. Wel wordt er extra geld vrijgemaakt voor scholing in de prestatiebox. Lees meer over bekostiging.