Opleidingen » Herregistratie modules » Leiding geven aan IKC

Programma

Dag 1: Pedagogisch-didactische visie van een IKC

In een IKC zijn er kinderen van 0-12 jaar. De ontwikkeling die deze kinderen doormaken, vraagt om een stimulerende leeromgeving. Voor het inrichten van deze leeromgeving is een visie op onderwijs en opvoeding essentieel. In deze cursusdag wordt aandacht besteed aan visieontwikkeling in relatie met leer- en ontwikkelingspsychologie en het inrichten van de leeromgeving.

In het IKC spelen de verschillen in opleidingen tussen de professionals een belangrijke rol. Met elkaar moeten zij een integraal pedagogisch kader ontwikkelen met doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen. Vanwege de samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool is de verhouding tussen ontwikkelingsgericht en programmagericht leren een essentieel onderwerp. Daarbij het onder meer gaat om de betekenis van spelen, de ontwikkeling van taal en de inhoud van 21e-eeuws leren. De vraag voor de leider van het IKC is hoe je zicht houdt op het onderwijsleerproces van kinderen van 0-12.

Dag 2:  Leiding geven aan een IKC team

Professionals in een IKC hebben elk hun eigen opvattingen en ambities over wat goed is voor kinderen. Zij hebben een persoonlijke kijk, specifieke ervaring en een beroepsopleiding, die hen heeft gevormd. Voor de leider van het IKC is de vraag  “Hoe ontwikkel je een ambitieus team, dat wil samenwerken en van elkaar wil leren” essentieel. Het gaat hierbij om leiderschap aan een professionele cultuur met een collectieve ambitie, aan interdisciplinair werken en aan kwaliteitszorg als een uitdagende opdracht.

Dag 3: De organisatie van een IKC

Het samenwerken en het samen leren in het IKC team is afhankelijk van een goede organisatie en structuur. Hoe geef je de organisatie vorm als je te maken hebt met verschillende gebouwen? Hoe zorg je ervoor dat verschillende teams met elkaar samenwerken? Met welke cao’s heb je te maken en wat betekenen die voor de organisatie van het IKC? Hoe voer je goed personeelsbeleid voor professionals met verschillende achtergronden en opleidingen? Tot slot vraagt de organisatie van een IKC ook om een zorgvuldige kwaliteitszorg, waarmee het IKC de aanpak en opbrengsten kan bepalen en verantwoorden.

Dag 4: De IKC leider als ondernemer in zijn omgeving

De leider van een IKC moet gericht zijn op de omgeving van het IKC. Dit vraagt om een ondernemende houding, die vorm krijgt in het betrekken van andere educatieve en niet educatieve instellingen bij het vorm geven van opvoeding en onderwijs. De leider moet ook in staat zijn het IKC een profiel te geven in de omgeving van de school. Het gaat hierbij om vaardigheden op het gebied van promotie en presentatie. Sociale media kunnen dan een belangrijke rol spelen.

Belangrijke partners zijn de ouders van de kinderen. Onderwijs en opvoeding worden effectiever als zij als partners bij het IKC worden betrokken. Het leiding geven aan een IKC vraagt om vaardigheden op het gebied van onderhandelen en het leggen van contacten met verschillende belanghebbenden, zoals het bestuur en de politiek.

Dag 5: Financiën-wetgeving-politiek

De leider van een IKC is verantwoordelijk voor een complexe organisatie. In de verantwoording spelen de financiën een belangrijke rol. We gaan in op het opstellen van een begroting, waarbij er rekening gehouden wordt met drie belangrijke geldstromen: het onderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Er is aandacht voor het vinden en verantwoorden van subsidies.

De wetgeving die ten grondslag ligt aan de huisvesting van een IKC wordt behandeld. Welke eisen en mogelijkheden zijn er ten aanzien van het inrichten, onderhouden en verhuren van een gebouw?

Ten aanzien van het personeelsbeleid komen de cao’s en het functiebouwwerk aan de orde, waarbij elke deelnemer zijn eigen praktijkgebonden casuïstiek inbrengt.

Toetsing
Je maakt tijdens de module een beleidsplan voor de integrale ontwikkeling van het IKC. In het ontwerp van het beleidsplan kunnen eigen accenten gelegd worden, afhankelijk van het IKC. Dit vraagt van je ondernemend, onderzoeksmatig, onderwijskundig en gedeeld leiderschap.

Literatuur

 • APS (2010) Goed bestuur in de praktijk. Dilemma’s en dialoog in schoolorganisatie. Klaas Hiemstra, Boudewijn van Velzen, met medewerking van Monica Robijns.
 • Cozijnsen, A.J. De 7 V’s van verandermanagement. Amsterdam: Pearson Benelux
 • Doornenbal, J. (2012). ‘Opgroeien doe je maar één keer. Pedagogisch ontwerp voor het kindcentrum.’ Groningen: Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Integraal Jeugdbeleid, in opdracht van het project ‘Andere tijden in onderwijs en opvang’
 • Doornenbal J., Oenen, S. van & Pols, W. (red.) (2012). ‘Werken in de brede school, een pedagogische benadering.’ Bussum: Coutinho
 • Kemper, R., D. Van den Berg (2013) Gezamenlijke taken, verbindende professionals. Een onderzoek  naar professionalisering van bredeschoolwerk en VVE in het primair onderwijs. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, Den Haag. 
 • Koning, H. de (red.) (2011). ‘Naar gedeeld leiderschap in de school.’ Utrecht: APS
 • Onderwijsraad (2010) Ouders als partners. Den Haag.
 • Minderman, G.D. (2008) Legitimatie en verankering – Uitdagingen voor de maatschappelijke ondernemer, Amsterdam: Vrije Universiteit, 2008.
 • Roozenbeek, T e.a. (2014) Pleidooi voor het kind. AVS
 • Roozenbeek, T (e.a.) Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders. AVS
 • Studulski, F. (2007). ‘Van visie naar vorm. Samen een brede school ontwerpen.’ Amsterdam: SWP
 • Wit, C. de (2008). ‘Educatief partnerschap tussen ouders en school. Visie en praktijk op Wittering.nl.’ ’s-Hertogenbosch: KPC Groep
   

Docenten

Lesley de Groot, directeur Stichting Prisma-Het Drieluik
Het Drieluik is een eigentijdse groeiende basisschool (800 leerlingen) en maakt onderdeel uit van brede school Het Vlechtwerk in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten. Dankzij intensieve samenwerking met onze kernpartners Partou Kinderopvang bv en Welzijnsorganisatie De Schoor genieten onze kinderen, naast opvang en uitdagend onderwijs, van een beredeneerd buitenschools activiteitenaanbod, ten dienste van een optimale brede ontwikkeling. Kinderen (in de leeftijd van 0-12) kunnen 52 weken per jaar, van 7 tot 7 terecht in dit Integrale Kindcentrum.

Rob Freeke (MEd)
Rob Freeke is binnen Penta Nova werkzaam op het gebied van leiderschap en onderwijs. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor diverse opleidingsonderdelen en trainingen. Rob is gespecialiseerd in onderzoek, leiderschap en verandermanagement.

Professionaliseringsthema
Deze module valt onder het thema 'Regie en strategie'. Kijk voor meer informatie over dit thema bij het Schoolleidersregister PO

Voorlichtingsavond
Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt er informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond. 

Loading